return button up button A Af Am Ao At B Be Bl Br C Ce Ci Co Cr Cu D De Di Do E Em Et F Fi Fo Fu G Gl Gr H Hi I In Io J K Kl L Le Lo M Mai Mari Mc Mi Mo Mu N Ni O Om P Pe Ph Pl Pr Pu Q R Re Ri Ro Ru S Sc Se Si Sp St Su T Te Th Tr Tu U V Ve Vi W X-zzz

THIARIDAE Gill, T., 1871 ThumbNailsThiara Röding, P.F., 1798 Type species : unknowngenustype
Thiara borneensis Thiara buettikoferi Thiara carnatis Thiara charreyi Thiara hahajimana
Thiara laeta Thiara libertina libertina Thiara libertina gigas Thiara libertina latifusus Thiara australis (1)
Thiara cancellata (3) Thiara lineolata Thiara pagoda costulata (f) Thiara pantherina (1) Thiara scabra
Thiara winteri (3)

Aylacostoma Type species : unknowngenustype
Aylacostoma exoplicata Aylacostoma lineolata Aylacostoma ornata Aylacostoma pulcher (1) Aylacostoma stigmatica
Aylacostoma ternatana


Brotia Adams, H.G., 1866 Type species : unknowngenustype
Brotia armata Brotia baccata Brotia costula varicosa (1) Brotia insolita


Melanoides Olivier, 1804 Type species : Melanoides fasciolata Olivier
Melanoides loebbeckei (3) Melanoides maculata (3) Melanoides mweruensis (1) Melanoides torulosa (2) Melanoides tuberculata tuberculata (5)
Strombus costatus Melanoides fasciolata Melania moesta Melania punctata Melania pyramis
Melania rothiana Melania suturalis Melania truncatula Melania virgula Melanoides tuberculata dautzenbergi
Melanoides victoriae Melanoides tuberculata formosensis (2) Melanoides alkmaarensis Melanoides langi Melanoides plicaria (1)


Pachymelania Smith, E.A., 1893 Type species : Pachymelania aurita Müller, O.F., 1774
Pachymelania aurita (4) Pachymelania byronensis (1) Pachymelania fusca fusca (3) Pachymelania fusca quadriseriata (2)


Sermyla Type species : unknowngenustype
Sermyla riquetii (5) Melania harpula Melania semicostata Melania tornatella


Stenomelania Type species : unknowngenustype
Stenomelania digitalis (1)


Tarebia Röding, P.F., 1798 Type species : unknowngenustype
Tarebia granifera (2) Melania batana Melania broti Melania celebensis Melania chocolatum
Melania coffea Melania lateritia Helix lineata Melania lirata Melania verrucosa